Οι καταναλωτές έχουν το ακόλουθο νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αιτιολογήσετε. Η περίοδος ακύρωσης είναι 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που ονομάζετε εσείς και δεν είναι ο μεταφορέας κατέλαβε τα τελευταία αγαθά. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας
κιλίμι - Friederike Klingholz
Dachstr. 43
D - 81243 Μόναχο
Τηλέφωνο:  +49 (0) 152 / 09 95 25 57
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  info@kilim-store.de

να σας ενημερώσουμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο δείγμα φόρμας ακύρωσης, αν και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες ανάκλησης

Εάν ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση, πρέπει να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς αμέσως και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ανάκληση αυτής της σύμβασης. Δεν καλύπτουμε τα άμεσα έξοδα για την επιστροφή του αντικειμένου και αυτά πρέπει να βαρύνουν εσάς.

Για αυτήν την εξόφληση χρησιμοποιούμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε χρεώσεις λόγω αυτής της εξόφλησης.
Μπορούμε να αρνηθούμε την εξόφληση έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι στείλατε τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.
Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα μας ενημερώσετε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα προϊόντα πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών.
Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.
Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται σε χειρισμό διαφορετικό από εκείνον που είναι απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των αγαθών.
Δείγμα φόρμας απόσυρσης
(Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω σε εμάς.)
Ενα
κιλίμι - Friederike Klingholz
Dachstr. 43
D - 81243 Μόναχο
Τηλέφωνο:  +49 (0) 152 / 09 95 25 57

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

info@kilim-store.de

Εγώ/εμείς (*) ανακαλούμε με το παρόν τη σύμβαση που έχει συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*) / την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

Παραγγέλθηκε στις (*) / παραλήφθηκε στις (*)

Όνομα καταναλωτή(ών)

Διεύθυνση καταναλωτή(ών)

Υπογραφή του(των) καταναλωτή(ων) (μόνο για έντυπη ειδοποίηση)

Δεδομένο

____________________________________
(*) Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει